Asked May 7th, 2018 6:55 AM 471 0 1
 • 471 0 1
0

Không kết nối laravel với Oracle database được

Share
 • 471 0 1

Có ai đã từng kết nối Laravel với Oracle database chưa nhỉ? Mình kết nối hoài ko được. Các bạn có kinh nghiệm với laravel hướng dẫn giúp với nhé. Cảm ơn nhiều!

1 ANSWERS


Answered May 7th, 2018 6:58 AM
+2

Laravel không support Oracle bạn nhé. Tuy nhiên bạn cài thêm package này để thêm Oracle driver: https://yajrabox.com/docs/laravel-oci8/master

Share
Huy Thái @thaihuy
May 7th, 2018 7:02 AM

Bạn có thể cụ thể hơn giúp mình được không bạn? vì mình đã cài laravel-oci8 rồi mà vẫn không kết nối được, bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn giúp mình không? (có thể select 1 table trên database luôn giúp nhé). Cảm ơn bạn nhiều!

0
| Reply
Share
May 7th, 2018 7:23 AM

@thaihuy Bạn config rồi nó thông báo lỗi như thế nào vậy? Mình thấy document họ ghi đầy đủ và chi tiết mà:

Install

composer require yajra/laravel-oci8

Config

Thêm OCI8 provider cho laravel tại config/app.php:

'providers' => [
  // ...
  Yajra\Oci8\Oci8ServiceProvider::class, // Thêm dòng này vào mảng providers
],

Tùy chỉnh config nâng cao thêm, một file cấu hình cụ thể sẽ xuất hiện thêm trong thư mục config để bạn cấu hình thêm các thông số khác:

php artisan vendor:publish --tag=oracle

Sử dụng

Thay vì dùng Model mặc định của laravel, bạn dùng Yajra\Oci8\Eloquent\OracleEloquent để thay thế:

use Yajra\Oci8\Eloquent\OracleEloquent as Eloquent;

class Student extends Eloquent {
  // define binary/blob fields
  protected $binaries = ['content'];

  // define the sequence name used for incrementing
  // default value would be {table}_{primaryKey}_seq if not set
  protected $sequence = null;
}

Bạn thử config lại với các bước như trên xem có được ko nhé!

+1
| Reply
Share