Asked Jun 9th, 2021 8:43 a.m. 95 0 1
  • 95 0 1
0

Em muốn truyền request vào function như thế nào ạ

Share
  • 95 0 1

public function insertData(Em muốn truyền request vào hàm này) { $sql = "INSERT INTO $this->table VALUES (Truy cập từng values của resquest đó*"; $this->execute($sql) } ***Để các model khác extends lại *** Em cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Jun 9th, 2021 9:33 a.m.
0

Câu hỏi khó hình dung quá. Bạn thử dùng helper xem $request = request()->all()

Share
Jun 9th, 2021 10:20 a.m.

có lẽ em viết khó hiểu quá, nó là như này em dựng theo mô hình MVC trong Model em tạo 1 BaseModel để các model con sẽ extends lại. Trong Base đó em có viết các function tạo kểt nối , lấy data, nhứng đến function thêm sửa xóa , thì em muốn truyền vào các function đó là 1 request ( VD: public function insert(Request $request) ) từ client gửi lên. Sau đó trong function đó em viết 1 câu query (VD: $sql = "INSERT INTO USER VALUES ( )), trong cái values kia em sẽ lấy các giá trị từ thằng request gửi lên thì viết như nào ạ! EM CẢM ƠN!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.