Asked Jun 8th, 2022 11:33 a.m. 46 0 0
  • 46 0 0
0

get varbinary column

Share
  • 46 0 0

Mình đang tìm cách để lấy giá trị của cột varbinary. Nhưng nó hiện toàn lỗi. Mình dùng query như này.

$document = DB::table('warehouse')->selectRaw('CAST(Items AS VARBINARY(MAX)) AS Items')->where('AccountID','Admin')->first();
    dd($document->Items);

Nhưng giá trị trả về khác hoàn toàn so với trong database trong khi giá trị trong database như này Mong mọi người giúp đỡ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.