Asked Dec 28th, 2021 5:28 a.m. 87 0 1
  • 87 0 1
0

Sửa lỗi 500 khi đẩy laravel lên heroku như thế nào?

Share
  • 87 0 1

Mình đẩy project Laravel lên heroku bị báo lỗi 500 và trong console nó báo 1 lỗi gì đó như trong ảnh bên dưới.Lỗi này sửa thế nào vậy 😭?

1 ANSWERS


Answered Dec 28th, 2021 8:12 a.m.
Accepted
0

Lỗi này có rất nhiều nguyên nhân gây ra :

  1. Check xem có .env chưa, nếu có đã có app key chưa ? Nếu chưa hãy chạy php artisan key:generate

  2. Check xem đã có các folder storage\framework\cache, storage\framework\sessions, storage\framework\views, storage\framework\testing chưa ? Nếu chưa có thì hãy tạo.

  3. Nếu 2 cái trên đều thỏa mãn thì hãy kiểm tra role của folder storage\logs có cho phép app của bạn ghi log không ?

  4. Nếu có log thì hãy dán log lên đây để mọi người xác định lỗi giúp bạn. Nếu không có log thì vào .env bật debug = True lên, log sẽ hiện lên màn hình cho bạn dễ xác nhận.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.