Asked Apr 22nd, 2019 3:35 AM 373 0 1
 • 373 0 1
+1

how to set style when onpress change state in react native

Share
 • 373 0 1

https://snack.expo.io/@dongcv/our-first-navigate-v3

các anh chị ơi em muốn set style khi state có thay đổi mà chưa tìm ra Mong các a chị chỉ giáo Em Xin Cảm Ơn !! ^_^

1 ANSWERS


Answered Apr 22nd, 2019 3:50 AM
Accepted
+1

theo mình hiểu là bạn đang muốn khi click vào item nào thì item đó opacity sẽ thành 1 đúng không nhỉ? Bạn thử viết state trong constructor nhá.

constructor(super) {
    this.state = {
       your_county: 0
    }
} 

và sự kiện click bạn nên cho nó thành 1 function nhá, function sẽ không cần render lại 1 function khác.

_onClick = (index) = () => {
    this.setState({your_coutry : index)}
}
 <TouchableHighlight onPress={this._onClick(item.index)} ....
Share
Apr 22nd, 2019 4:08 AM

"click vào item nào thì item đó opacity sẽ thành 1" đúng rồi anh ạ em thử các của anh rồi nhưng nó vẫn vậy ạ , vấn đề của em là State đã thay đổi nhưng style k đổi ạ

0
| Reply
Share
Apr 22nd, 2019 4:29 AM

Nãy mình nhìn nhầm :v, bạn xem lại đoạn code này nhá, bởi vì renderItem chỉ render 1 lần lúc mới render, nên nó sẽ chỉ có state ban đầu và không thay đổi, bạn hãy truyền cho nó 1 props nhá

export default class Country extends Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = {
   your_county: 2
  }
 }

 _onClick = (index) => () => {
  this.setState({your_county: index})
 }

 render() {
   return (
     <View style={ViewCss.container}>
       <View style={ViewCss.header} >
         <Text style={ViewCss.h3text}>
           Choose your country {this.state.your_county}
         </Text>
       </View>
       <FlatList
         data={data}
         style={ViewCss.flatList}
         itemSelected={this.state.your_county}
         numColumns={2}
         renderItem={this.renderItem()}
       />
     </View>
   );
 }

 renderItem = () => (item) => {
   return (
     <View style={itemCss.item}>
       <TouchableHighlight onPress={this._onClick(item.item.index)} underlayColor="white">
      <View style={[itemCss.row, this.state.your_county == item.item.index ? itemCss.highlight : itemCss.row]} >
           <Text style={itemCss.text}>{item.item.key}</Text>
         </View>
       </TouchableHighlight>
     </View>
   );
 };
}

0
| Reply
Share
Apr 22nd, 2019 4:45 AM

@longnk1301 <View style={[itemCss.row,this.state.your_county === item.item.index ? itemCss.highlight : itemCss.row]} > thanks anh nhiều ạ

0
| Reply
Share