Asked Oct 2nd, 2020 4:00 a.m. 127 0 4
  • 127 0 4
+1

Không nhận được Props khi Refresh lại trang dùng React-Router

Share
  • 127 0 4

Tại sao khi mình refresh lại trang thì các props mình truyền đều không đọc được ah.

4 ANSWERS


Answered Oct 2nd, 2020 4:25 a.m.
+2

Bạn thử dùng react-router-dom giống sample này xem được không https://github.com/vanquynguyen/redux-crud-API

Share
Answered Oct 2nd, 2020 4:13 a.m.
+1

Bình thường gía trị props sẽ thông qua việc truyền từ component cha sang component con, vì vậy nếu component cha có khởi tạo giá trị cho props trước hoặc khi b sử dụng component con và truyền vào tham số cho component con ấy thì khi load cái component con sẽ nhận đc props đc truyền vào. Hoặc khi có sự kiện làm thay đổi props thì component con sẽ nhận được thay đổi của props đấy (khi chưa refresh trang) . Khi refresh trang thì b sẽ nhận lại đc cái init props ban đầu khi khởi tạo thôi chứ k nhận đc props đã thay đổi trừ khi b lưu vào database để đồng bộ hoặc lưu vào localStorage chẳng hạn (lúc này sẽ truyền vào giá trị khởi tạo được lấy từ chỗ lưu trữ đấy). Ko biết ý bạn là ko đọc được props khi đã dùng sự kiện thay đổi value của props hay là ko đọc được props ngay từ đầu mặc dù đã truyền vào thế nhỉ ?

Share
Answered Oct 5th, 2020 3:19 a.m.
0

bạn mô tả rõ hơn xíu được không :v

Share
Answered Oct 8th, 2020 9:37 a.m.
0
  • Loại props bạn cần là props gì?
  • Props được truyền là đã qua xử lý hay chưa?
  • Không đọc được có nghĩa là không có biến (undefined) hay giá trị không đúng? Bạn nêu vấn đề kiểu này rất khó tìm ra nguyên nhân. Nếu được bạn show code luôn không.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.