Asked thg 8 9, 2018 4:07 AM 104 0 1
  • 104 0 1
0

Xử lý lưu dữ liệu trong Hash

Share
  • 104 0 1

Mình có chút thắc mắc về Hash. Ở dưới ảnh. Bạn nào có thể giải thích mình được không?

1 ANSWERS


Answered thg 8 9, 2018 4:17 AM
Accepted
+2

Bạn truyền cả object parent vào nên khi gán nó gán lại giá trị cho object parent luôn. Dùng clone để tạo object cùng giá trị là một giải pháp bạn nhé.

2.3.1 :002 > town = {f1: parent.clone, f2: parent.clone}
 => {:f1=>{:son1=>"", :son2=>""}, :f2=>{:son1=>"", :son2=>""}} 
2.3.1 :003 > town[:f1][:son1] = "David"
 => "David" 
2.3.1 :004 > town
 => {:f1=>{:son1=>"David", :son2=>""}, :f2=>{:son1=>"", :son2=>""}} 
Share
Avatar Long @lelong
thg 8 9, 2018 4:27 AM

Cảm ơn bạn!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.