Asked thg 9 15, 2017 10:07 SA 425 0 1
  • 425 0 1
+2

Cập nhật số điện thoại user Cognito mà không gửi verification code. <Disable Cognito attribute verification code>

Share
  • 425 0 1

Mình có sử dụng hệ thống Cognito của aws để quản lý users cho dự án, mình đang gặp một vấn đề:
Mình sử dụng quyền admin (không dùng user access token) để cập nhật thông tin số điện thoại của user (phone_number). Hệ thống Cognito sẽ tự động gửi một tin nhắn tới số điện thoại mới để thực hiện verify số điện thoại đó. (Trigger tự động này dành cho 2 trường là phone_number và email), đó là vấn đề và mình muốn "disable tạm thời" tính năng đó. Mình sử dụng hàm adminUpdateUserAttributes để cập nhật phone_number http://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/CognitoIdentityServiceProvider.html#adminUpdateUserAttributes-property Mọi người có giải pháp hay ý kiến giúp mình với. Cảm ơn mọi người!

I am using Cognito system to manage users for my project, I am having a problem with it: I use administration permission (without user access token) to edit user phone number (phone_number) Cognito will send me a confirmation message (SMS) to verify that phone_number. (This feature is used in cases of phone_number and email). But, I would love to disable that SMS feature temporarily. I used function "adminUpdateUserAttributes" to edit "phone_number" http://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/CognitoIdentityServiceProvider.html#adminUpdateUserAttributes-property Please help, thanks!

1 ANSWERS


Answered thg 11 23, 2017 8:22 SA
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.