Asked Jan 13th, 2022 10:42 a.m. 99 0 1
  • 99 0 1
0

REACT JS

Share
  • 99 0 1

cho em hỏi e gặp bài toàn là em có 1 form , gồm nhiều form item giả sử như 20 form item , khi submit xong thì sẽ nhận được value của 20 form item đó . Nhưng em muốn lấy 19 value trong 20 value đó thôi thì có cách nào không ạ

1 ANSWERS


Answered Jan 14th, 2022 2:06 a.m.
+1

Lúc bạn submit form thì bạn gọi 1 hàm nào đó và bind hết tất cả props trong form đó vào kiểu handleSubmit(this.handleSubmit.bind(this)

Thì ở hàm handleSubmit sẽ nhận được tất cả các item trong form đó. Và gán vào 1 biến nào đó bạn khai ở tên hàm kiểu handleSubmit(formProps) thì là formProps

formProps thực chất là 1 mảng, có chỉ số là các thuộc tính name của input, select hay textarea và giá trị bạn nhập hoạc chọn trên màn hình kiểu formProps["name"] = "AN". Nếu bạn không muốn sử dụng 1 item nào đó thì bạn có thể remove nó ra khỏi mạng formProps đó . Tham khảo cách unset array element

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.