Asked Aug 20th, 2020 2:08 a.m. 223 2 3
 • 223 2 3
+2

Tại sao từ Eloquent có thể call được function định nghĩa cho query builder?

Share
 • 223 2 3

Mọi người cho em hỏi, trong Laravel tại sao mình có thể call được function định nghĩa cho query builder trong eloquent vậy ạ?
Ví dụ như: hàm insert(); của query builder
Mình thể thể gọi được luôn từ Eloquent model như User::insert(); Cảm ơn mọi người.

3 ANSWERS


Answered Aug 20th, 2020 3:53 a.m.
Accepted
+6

Trước đây cũng có một bài viết rất hay về việc sử dụng Magic Methods trong Laravel trên Viblo, trong đó có một phần nhắc đến mối quan hệ giữa Eloquent và Query Builder, bạn có thể xem thêm tại đây để hiểu được rõ bản chất của vấn đề:

https://viblo.asia/p/laravel-and-php-magic-methods-157G5o7ORAje#_eloquent-model-and-query-builder-5

Hiểu đơn giản là Laravel đã sử dụng Magic Methods để có thể giúp gọi các hàm của Query Builder bên trong Eloquent, hay Query Builder thực tế được sử dụng như một tầng ở bên dưới Eloquent, giúp cho Eloquent có thể thao tác đến cơ sở dữ liệu.

Share
Answered Aug 20th, 2020 2:43 a.m.
+1

Nguồn: https://stackoverflow.com/questions/34530371/laravel-5-model-object-could-call-builder-method-how-does-laravel-do-that

This is because Eloquent usesIlluminate\Database\Query\Builder behind the scenes and you can find all those methods in this Builder class. When you run function that does not exist in Users model in this case, magic method __call(https://www.php.net/manual/en/language.oop5.overloading.php#object.call) is used:

public function __call($method, $parameters)
{
  if (in_array($method, ['increment', 'decrement'])) {
    return call_user_func_array([$this, $method], $parameters);
  }

  $query = $this->newQuery();

  return call_user_func_array([$query, $method], $parameters);
}

as you see in this method newQuery method is executed. And when you look at this method definitions you can see here:

public function newQuery()
{
  $builder = $this->newQueryWithoutScopes();

  foreach ($this->getGlobalScopes() as $identifier => $scope) {
    $builder->withGlobalScope($identifier, $scope);
  }

  return $builder;
}

and further, when you look at newQueryWithoutScopes you'll see there:

$builder = $this->newEloquentBuilder(
    $this->newBaseQueryBuilder()
);

and this newEloquentBuilder method returns new Builder($query); so it's an Illuminate\Database\Query\Builder object

Share
Answered Aug 20th, 2020 2:35 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.