Asked Jun 20th, 2019 8:58 a.m. 544 0 2
 • 544 0 2
0

Sử dụng docker với laravel

Share
 • 544 0 2

Mình có tìm hiểu để sử dụng docker, cụ thể là dùng với project laravel. Mình có làm theo 1 số hướng dẫn nhưng khi truy cập vào thì nó vào trang mặc định của nginx chứ không vào welcome của laravel. Mình không biết là có đang config sai ở đâu không, mọi người xem giúp mình với

Dockerfile

FROM php:7.2-fpm

# Copy composer.lock and composer.json
COPY composer.lock composer.json /var/www/

# Set working directory
WORKDIR /var/www

# Install dependencies
RUN apt-get update && apt-get install -y \
  build-essential \
  libpng-dev \
  libjpeg62-turbo-dev \
  libfreetype6-dev \
  locales \
  zip \
  jpegoptim optipng pngquant gifsicle \
  nano \
  unzip \
  git \
  curl

# Clear cache
RUN apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Install extensions
RUN docker-php-ext-install mbstring zip exif pcntl
RUN docker-php-ext-configure gd --with-gd --with-freetype-dir=/usr/include/ --with-jpeg-dir=/usr/include/ --with-png-dir=/usr/include/
RUN docker-php-ext-install gd

# Install composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

# Add user for laravel application
RUN groupadd -g 1000 www
RUN useradd -u 1000 -ms /bin/bash -g www www

# Copy existing application directory contents
COPY . /var/www

# Copy existing application directory permissions
COPY --chown=www:www . /var/www

# Change current user to www
USER www

# Expose port 9000 and start php-fpm server
EXPOSE 9000
CMD ["php-fpm"]

docker-compose.yml

version: '3'
services:

 #PHP Service
 app:
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile
  container_name: app
  restart: unless-stopped
  tty: true
  environment:
   SERVICE_NAME: app
   SERVICE_TAGS: dev
  working_dir: /var/www
  volumes:
    - ./:/var/www
    
 #Nginx Service
 webserver:
  image: nginx:alpine
  container_name: webserver
  tty: true
  ports:
   - "8080:80"
   - "443:443"
  volumes:
   - ./:/var/www
   - ./vhost.conf:/etc/nginx/sites-enabled/default.conf

vhost.conf

server {
 listen 8080;
 index index.php index.html;
 error_log /var/log/nginx/docker.error.log;
 access_log /var/log/nginx/docker.access.log;
 root /var/www/public;

 location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_pass app:9000;
  fastcgi_index index.php;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
 }
 
 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  gzip_static on;
 }
}
Avatar Do Diep @diepz
Aug 1st, 2019 7:03 a.m.

Sao không dùng laradock 😀

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Jun 20th, 2019 10:46 a.m.
Accepted
+3

Bạn đang dùng image nginx:alpine thì không có folder /etc/nginx/sites-enabled và nginx không đọc config từ folder này nhé bạn.

Folder /etc/nginx/sites-enabled thường chỉ có trên Ubuntu/Debian thôi, nó là một convention thôi không phải mặc định.

Đường dẫn đúng ở đây phải là: /etc/nginx/conf.d/default.conf

Bonus: làm sao để biết? Đơn giản là vào trong container kiểm tra thôi : D

docker-compose exec webserver sh
ls /etc/nginx
cat /etc/nginx/nginx.conf
Share
Answered Jun 20th, 2019 9:25 a.m.
0

trong file vhost.conf kia là cơ bản, bạn chưa config đúng đường dẫn thư mục laravel

root /var/www/public; ?????

Bạn đã config /etc/hosts chưa đối vs linux còn đối với window: C:\Windows\System32\Drivers\etc

Share
Jun 20th, 2019 9:55 a.m.

Cái này là file config ở ngoài để copy vào trong container mà liên quan gì đến /etc/hosts của hệ điều hành đâu 🤔

0
| Reply
Share
Avatar WheeBoo @quanghung97
Jun 20th, 2019 1:32 p.m.

@quankm1097 bình thường thì dùng domain ảo cần config hosts cho dễ dàng, mới public được ra ngoài.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.