Asked Jan 24th, 2022 4:27 a.m. 170 0 2
  • 170 0 2
+2

Làm sao để chèn file biểu tượng cảm xúc để cho phép người dùng sử dụng như trong hình vậy ạ?

Share
  • 170 0 2

image.png

2 ANSWERS


Answered Jan 25th, 2022 8:59 a.m.
Accepted
0

2 cách

  1. chuyển đổi ký tự đặc biệt quy định sẵn thành icon (hình ảnh)
  2. sử dụng emoji (ký tự)
Share
Answered Jan 24th, 2022 2:46 p.m.
+2

Viblo dùng thư viện này để làm biểu tượng cảm xúc nhé bạn: https://github.com/missive/emoji-mart

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.