Asked Aug 4th, 2021 1:01 p.m. 20 0 0
  • 20 0 0
0

Hỏi đáp .NetCore Dashborad healthy check

Share
  • 20 0 0

Em có 1 task cần xây dựng 1dashborad để show thông tin các service hệ thống như rabbitMQ , redis,Kafka,Hazelcast nhờ anh chị hướng dẫn giúp em em cám ơn dù đã search rồi nhưng vẫn fail

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.