Asked May 31st, 2020 8:20 a.m. 1003 0 1
 • 1003 0 1
0

Slick slider với item center chiếm 50%

Share
 • 1003 0 1

Mình muốn custom lại slick theo giao diện trong ảnh, nhưng đang gặp khó về css. Nhờ các bác giúp đỡ, mình xin cảm ơn!

1 ANSWERS


Answered Jun 1st, 2020 12:37 a.m.
+2

slick có center mode, bạn không cần phải tùy chỉnh nhé, cứ dùng luôn thôi

tham khảo trang của nó nè https://kenwheeler.github.io/slick/

$('.center').slick({
 centerMode: true,
 centerPadding: '60px',
 slidesToShow: 3,
 responsive: [
  {
   breakpoint: 768,
   settings: {
    arrows: false,
    centerMode: true,
    centerPadding: '40px',
    slidesToShow: 3
   }
  },
  {
   breakpoint: 480,
   settings: {
    arrows: false,
    centerMode: true,
    centerPadding: '40px',
    slidesToShow: 1
   }
  }
 ]
});
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.