Asked Aug 17th, 2020 4:18 AM 99 0 2
 • 99 0 2
+1

Sort relationship với mongodb

Share
 • 99 0 2

Xin chào mọi người, mình có một vấn đề như sau, mong mọi người giải đáp giúp: 1, Mình có 2 bảng là sales quan hệ 1 N với bảng orders. 2, Làm thế nào để sort bảng sales theo số lượng bản ghi của orders có order hôm nay và trạng thái của order đó ? Cảm ơn mọi người.

2 ANSWERS


Answered Aug 19th, 2020 10:26 AM
+2

Bạn dùng aggregate function của mongodb nhé.

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation-pipeline/

db.getCollection('orders').aggregate([
 {
  $lookup: {
   from: 'sales',
   localField: 'sale_id',
   foreignField: '_id',
   as: 'sale_info',
  },
 },
 { $unwind: '$sale_info' },
 {
  $group: {
   _id: '$sale_info._id',
   root: { $first: '$$ROOT' },
   count: { $sum: 1 },
  },
 },
 { $sort: { count: -1 } },
 {
  $replaceRoot: { newRoot: '$root' },
 },
]);
Share
Aug 19th, 2020 10:41 AM

@htdangkhoa thank bạn, mình thử cách khác rồi 😄

0
| Reply
Share
Answered Aug 17th, 2020 5:53 AM
-1

bạn có thể dùng relationship để lấy ra order count nó rồi orderBy cụ thể :

Sale::with('orders')
  ->selectRaw(DB::raw('count(orders) AS countOrders))
  ->orderBy('countOrders')
  ->get();
Share
Avatar morikun @thanhnguyen
Aug 17th, 2020 7:10 AM

Ủa, mongodb cũng viết đc kiểu này à bạn.

0
| Reply
Share
Aug 17th, 2020 7:36 AM

@TuanLinhChi Mongodb bạn ơi

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.