Asked Nov 14th, 2019 4:00 AM 152 0 1
  • 152 0 1
+5

[SQL] Lấy danh sách user có điều kiện khá khoai mà e chưa có hướng giải quyết

Share
  • 152 0 1

Ví dụ e có 1 bảng log_coin

uid coin datetime
1 10 2019-11-12 13:42:31
1 5 2019-11-12 15:02:31
1 8 2019-11-13 21:02:31
1 5 2019-11-13 15:02:31
1 6 2019-11-14 15:02:31
2 9 2019-11-13 15:02:31
2 8 2019-11-13 21:02:31
2 5 2019-11-13 15:02:31
2 6 2019-11-14 15:02:31

E muốn lấy danh sách tổng coin trong ngày của user => kết quả e muốn:

uid coin datetime
1 15 2019-11-12
1 13 2019-11-13
1 6 2019-11-14
2 22 2019-11-13
2 6 2019-11-14

Em đã thử thế này mà không được

select uid, datetime, sum(coin) as coins 
from** log_coin
group by uid, datetime
order by uid, datetime

Mong mọi người giúp đỡ ạ!

1 ANSWERS


Answered Nov 14th, 2019 4:03 AM
Accepted
+9

Bạn thử thế này được không

select uid, DATE(datetime) date, sum(coin) as coins 
from log_coin
group by uid, date
order by uid, date

Ref:https://stackoverflow.com/questions/366603/mysql-sql-group-by-date-only-on-a-datetime-column

Share
Yua Mikami @lutabra
Nov 14th, 2019 4:10 AM

CẢm ơn bạn rất nhiều ❤️ Gỡ rối tơ lòng Mình không nghĩ tới là định dạng lại datetime thành date

+3
| Reply
Share