Asked May 31st, 2021 2:52 p.m. 60 0 1
  • 60 0 1
+1

Hỏi về Xử lí String trên JS

Share
  • 60 0 1

Em có hai vấn đề là: em get API nhận về data gồm book_descript , book_rating + cái mô tả sách trả về quá dài. làm sao để em fetch ra màn hình tối thiểu kí tự ? + cái book_rating trả về giá trị từ 1 -> 5. em muốn nếu là 1 thì hiện 1Sao , 2 thì 2sao. em phải làm sao ạ Em cảm ơn mọi ngừời ạ!

1 ANSWERS


Answered May 31st, 2021 4:17 p.m.
Accepted
0
  1. dùng hàm substring để cắt bớt đi
  2. có giá trị rồi thì cứ lấy mà hiển thị thôi (google star rating css rất nhiều)
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.