Asked Jul 29th, 2021 8:20 a.m. 46 0 1
  • 46 0 1
0

Validate trong Laravel

Share
  • 46 0 1

Em gặp vấn đề về validate: Bài toán là: input: email Em phải validate email unique theo trường type:(type ko nhập vào từ bàn phím, type lấy từ model user[1,2,3]) nghĩa là : [email protected] | type-1. ok [email protected] | type-2. ok [email protected] |type-1 sai. email có thể trùng lặp nhưng phải khác type 1 email có thể đăng ký 3 kiểu tài khoản: driver, client , admin Thanks ạ

1 ANSWERS


Answered Jul 29th, 2021 8:26 a.m.
0

Phần này bạn có thể tạo một custom validation để sử dụng như bạn mong muốn. Bạn có thể tham khảo phần này trong document của Laravel. Về cơ bản code check của bạn sẽ có dạng:

public function passes($attribute, $value)
{
    return User::whereEmail($value)->whereIn('type', ['driver', 'client', 'admin'])->doesntExist();
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.