Asked thg 9 14, 9:55 SA 33 0 1
  • 33 0 1
+1

Cách dùng file svg trong nuxt 3

Share
  • 33 0 1

Em có một dự án nuxt 3 dùng icon theo kiểu file svg. có cách nào hay package để import file svg giống giống cái NextImage bên Nextjs k mn. E đang dùng package Nuxt-icons https://www.npmjs.com/package/nuxt-icons . Mà nó thì đang k chỉnh được size cho file svg mà nó cũng đang làm mất vài chi tiết của cái icon đó Đây là file hollow-circle.svg"

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="288" height="436" viewBox="0 0 288 436" fill="none">
  <path d="M-41.5048 435.372C-85.9613 435.372 -129.121 426.656 -169.782 409.454C-209.023 392.852 -244.258 369.107 -274.496 338.859C-304.735 308.621 -328.489 273.385 -345.091 234.145C-362.284 193.484 -371 150.324 -371 105.868C-371 61.411 -362.284 18.2513 -345.081 -22.4099C-328.479 -61.6503 -304.735 -96.8856 -274.487 -127.124C-244.239 -157.362 -209.013 -181.116 -169.773 -197.719C-129.111 -214.912 -85.9613 -223.628 -41.5048 -223.628C2.95175 -223.628 46.1114 -214.912 86.7726 -197.709C126.013 -181.107 161.248 -157.362 191.487 -127.114C221.725 -96.876 245.479 -61.6407 262.081 -22.4003C279.275 18.2609 288 61.4205 288 105.877C288 150.334 279.284 193.493 262.081 234.154C245.479 273.395 221.735 308.63 191.487 338.869C161.248 369.107 126.013 392.861 86.7726 409.463C46.1114 426.647 2.95175 435.372 -41.5048 435.372ZM-41.5048 -109.196C-160.094 -109.196 -256.569 -12.7214 -256.569 105.868C-256.569 224.456 -160.094 320.932 -41.5048 320.932C77.0841 320.932 173.559 224.456 173.559 105.868C173.559 -12.7214 77.0841 -109.196 -41.5048 -109.196Z" fill="#E6E5F5"/>
</svg>

Đây là em dùng package để hiển thị

 <nuxt-icon name="hollow-circle" class="absolute top-0 left-0 z-[-1] md:visible invisible" filled />

Em muốn dùng như kiểu thẻ Img, điền tên file svg xong rồi có thể điều chỉnh màu cũng như kích thước. Em k muốn viết hẳn svg ra vì nó làm dài code với cả dùng luôn thẻ img vì nó k có chỉnh màu được.

khoảng 19 giờ trước

Sang dùng react thôi bác. 😄

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered khoảng 19 giờ trước
+1

Theo ngu ý của em, nếu bác không tìm được cách khắc phục copy nội dung SVG đó rồi define thành một component Vue như thường. Như thế cũng vẫn có thể truyền được class, prop để customize svg đó.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.