Asked thg 5 25, 2023 1:45 SA 51 0 0
 • 51 0 0
0

upgrade android 14

Share
 • 51 0 0
try {
  ViewConfiguration config = ViewConfiguration.get(this);
  Field menuKeyField = ViewConfiguration.class.getDeclaredField("sHasPermanentMenuKey");
  if (menuKeyField != null) {
    menuKeyField.setAccessible(true);
    menuKeyField.setBoolean(config, false);
  }
} catch (Exception ignored) {
}

Sau khi upgrade android 10 lên androdi 14 thì phát hiện ra chỗ này lại là none sdk. Mình không tìm thấy hướng dẫn nào về cách sửa. Có bạn nào làm rồi chỉ mình với

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.