Asked Jan 18th, 3:58 AM 103 0 1
 • 103 0 1
0

Cho em hỏi về cách call API trong Laravel với ạ.

Share
 • 103 0 1

Em đang dùng Laravel 7.x
Và em đang muốn call API, và truyền data qua phương thức withBody như doc của Laravel.
https://laravel.com/docs/7.x/http-client#request-data
Nhưng lại bị lỗi này.

BadMethodCallException Method Illuminate\Http\Client\PendingRequest::withBody does not exist.

Code của em đây ạ.

....
$response = Http::withHeaders([
  'Authorization' => "Bearer {$accessToken}",
  'Content-Type' => "application/json"
])
->withBody(json_encode($sigupInfo))
->post('https://graph.microsoft.com/v1.0/users');

Anh chị nào biết lỗi gì chỉ giúp em với ạ.

Bên dưới là ảnh postman ạ

iamfresher @benkyou
Jan 18th, 4:49 AM

1 ANSWERS


Answered Jan 18th, 5:24 AM
Accepted
+1

Về cái lỗi kia mình khi là do khác biệt giữa version gì đó. (Ý mình là guzzlehttp/guzzle)

Mặc định body trong Http-Client đc chuyển sang json. Nên mình nghĩ ko cần bước convert sang json kia nữa đâu, Bạn thử code này xem.

$response = Http::withHeaders([
  'Authorization' => "Bearer {$accessToken}",
  'Content-Type' => "application/json"
])
->post('https://graph.microsoft.com/v1.0/users', $sigupInfo);
Share