Asked Aug 28th, 2018 1:12 p.m. 84 0 1
 • 84 0 1
0

Lấy thứ trong tuần từ date hoặc date_epoch của file Json

Share
 • 84 0 1

Ví dụ tôi có date: "2018-08-28" và date_epoch: 1535414400 Làm sao tôi có thể lấy được thứ hai, thứ ba, thứ tư từ 2 điều kiện trên?

1 ANSWERS


Answered Aug 29th, 2018 2:31 a.m.
Accepted
+7

Bạn thử dùng dateFormatter nhé.

let epochTime: TimeInterval = 1535414400
    let date = Date(timeIntervalSince1970: epochTime)
    
    let dateFormatter = DateFormatter()
    dateFormatter.dateFormat = "EEEE, dd-MM-yyyy"
    let currentDateString: String = dateFormatter.string(from: date)
    print(currentDateString)
Share
Aug 30th, 2018 3:54 a.m.

Hay lắm anh.

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.