Asked Oct 26th, 2019 3:29 AM 51 0 2
 • 51 0 2
0

ActionBar và Toolbar

Share
 • 51 0 2

Mọi người cho em hỏi với ạ. Em code trên android sdk 24. Trong file activity_main.xml em có một toolbar:

              <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
              <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
                xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
                xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                tools:context=".MainActivity">

                <androidx.appcompat.widget.Toolbar
                  android:id="@+id/toolbar"
                  app:title="tesst"
                  android:layout_width="match_parent"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
              </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Trong file MainActivity.java:

            package com.example.tesst;

            import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


            import android.app.ActionBar;
            import android.os.Bundle;
            import android.view.Menu;
            import android.widget.Toast;
            import android.widget.Toolbar;

            public class MainActivity extends AppCompatActivity {
              Toolbar toolbar;
              ActionBar actionBar;
              @Override
              protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                super.onCreate(savedInstanceState);
                setContentView(R.layout.activity_main);
                toolbar=(Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); //lỗi sai nằm ở đây
                toolbar.setTitle("test");

              }

              @Override
              public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
                getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_bar,menu);
                return super.onCreateOptionsMenu(menu);
              }
            }

Khi em run app thì đều là buộc dừng. em xóa 2 cái dòng :

      toolbar=(Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 
      toolbar.setTitle("test");

thì lại chạy được bình thường. Mọi người sửa lỗi hộ em được ko ạ. 😦(

2 ANSWERS


Answered Oct 31st, 2019 12:03 AM
Share
Answered Nov 5th, 2019 5:25 AM
0

báo lỗi j bạn nhỉ ? b thử clean + rebuild project đi

Share
Nam Nguyễn Xuân @nguyennam1763
Nov 7th, 2019 2:11 PM

Được rồi a ạ. Em import sai thư viện ạ.hii

0
| Reply
Share
Nov 7th, 2019 2:22 PM
0
| Reply
Share