Asked Sep 14th, 2021 2:11 p.m. 27 0 0
 • 27 0 0
0

[Ruby on Rails] Deploy action cable môi trường staging

Share
 • 27 0 0

Chào mọi người, hiện tại mình đang có vấn đề về việc deploy và sử dụng action cable thì bị fail
Lỗi sau: WebSocket connection to 'wss://domain/cable' failed: WebSocket is closed before the connection is established

Mình đã làm setup đầy đủ theo document và đây là config của mình (Rails 6 + nginx + puma):

 • cable.yml
staging:
 adapter: redis
 url: <%= ENV.fetch("REDIS_URL", "redis://localhost:6379/0") %>
 channel_prefix: app_staging
 • enviroments/staging.rb
 config.action_cable.url = 'wss://domain/cable'
 config.action_cable.allowed_request_origins = ['https://domain.com', 'http://domain.com']
 • Đây là file Nginx
location /cable {
  proxy_pass http://app;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection "Upgrade";
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header Host $http_host;
  proxy_redirect off;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
 }

Mọi người có gì góp ý giúp mình phần này với ạ, mình đã thử nhiều cách trên google mà vẫn không được. Mình cảm ơn!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.