Asked thg 5 27, 1:34 SA 43 0 1
  • 43 0 1
0

hỏi sữa lỗi laravel

Share
  • 43 0 1

mọi người ơi làm sao sữa lỗi laravel này image.png

1 ANSWERS


Answered Thứ Ba, 3:49 SA
0

Bạn thử check lại source code đã phải ở trong folder htdocs của xampp chưa. Mình thấy có vẻ là chưa

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.