Asked Dec 27th, 2018 8:07 a.m. 211 0 1
  • 211 0 1
+1

Lỗi update ajax laravel

Share
  • 211 0 1

E code như này nhưng in cái $data = $request->all(); thì lại rỗng ko biết lỗi do đâu?

1 ANSWERS


Answered Dec 27th, 2018 8:14 a.m.
Accepted
+2

Theo mình nhớ là bạn không gửi được lên trực tiếp bằng phương thức PUT nhé. Trong trường hợp Route của bạn khai báo là PUT, PATCH, hoặc DELETE thì thực tế ở bên client sẽ vẫn gửi là POST kèm với một filed có tên là: _method: 'PUT'. Bạn có thể xem lại ở đây https://laravel.com/docs/5.7/routing#form-method-spoofing. Với trường hợp của bạn có thể thử thêm như sau:

data.append('_method', 'PUT');
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 27th, 2018 8:46 a.m.

oke rồi thank b .

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.