Asked thg 2 1, 2021 4:48 SA 288 0 3
 • 288 0 3
0

Kiểm tra 2 mảng

Share
 • 288 0 3

Array 1: [ { title: 'Color', value: 'Orange' }, { title: 'Size', value: 'Small' } ]

Array 2: [ { title: 'Size', value: 'Small' }, { title: 'Color', value: 'Orange' } ]

Mình có 2 array với thứ tự Object không giống nhau, có cách nào để kiểm tra 2 array này bằng nhau không ạ?

Avatar Nguyen Quang Phu @quangphunguyen
thg 2 1, 2021 6:10 SA

cái này trong javascript thuần hình như không có hàm có sẵn, bạn phải tự viết chay rồi

0
| Reply
Share
thg 2 1, 2021 6:25 SA

@quangphunguyen Nếu React thì có không ạ?

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Quang Phu @quangphunguyen
thg 2 1, 2021 6:43 SA

@thangly98 nếu dùng react bạn có thể cài thêm thư viện như lodash sẽ có hàm hỗ trợ như ở câu trả lời dưới nhé.

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered thg 2 25, 2021 8:28 SA
Accepted
+1

Bạn tham khảo thử nhes!!!

compareArray = (arr1, arr2) =>{
  if(arr2.length !== arr1.length)
    return false;
  for(let i = 0; i < arr1.length; i++){
    for(let j = 0; j<arr2.length; j++){
      if(arr1[i].title === arr2[j].title && arr1[i].value === arr2[j].value){
        arr1.splice(i,1);
        i--;
        arr2.splice(j,1);
        j--;
      }
    }
  }
  if(arr1.length === 0 && arr2.length === 0)
    return true;
  return false;
}
Share
thg 2 26, 2021 3:41 SA

Có vẻ đúng rồi bạn, mình cảm ơn nhé ^^

0
| Reply
Share
Answered thg 2 4, 2021 4:51 SA
0

a.every((obj, i) => { return obj.title === b[i].title && obj.value === b[i].value; })

thử dùng hàm này đi bạn

Share
Answered thg 2 2, 2021 6:18 CH
-2

Hash chúng nó ra string rồi compare 2 array với nhau.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.