Asked Dec 1st, 2018 6:23 a.m. 318 0 1
 • 318 0 1
-1

Thêm 1 con số random bất kỳ vào thẻ Div khi web load

Share
 • 318 0 1

Hi mọi người

Mình muốn chạy 1 cái Script có nhiệm vụ là hiện ra 1 con số random trong khoảng 1-60 và sẽ hiện nó trong thẻ Div khi website onload (thay vì nhấn vào một button). Sau khoảng bao nhiêu giây nó sẽ lại tự động chạy lại 1 lần và hiện 1 con số khác cũng add vào cái Div đó.

Mình không rành Script lắm, google hướng dẫn ra cái này nhưng mặc định là nó phải nhấn vô nút thì mới được, mình thử thêm cái onload như bên dưới nhưng k chạy, không biết là nên sửa thế nào. (Mình chưa biết làm sao để nó tự chạy lại sau 1 khoảng thời gia để hiện 1 con số khác). Code demo

<script>
function myFunction() {
  var x = Math.floor((Math.random() * 10) + 1);
  document.getElementById("demo").innerHTML = x;
}
</script>
<div id="demo" onload="myFunction()"></div>

Cám ơn

1 ANSWERS


Answered Dec 1st, 2018 7:25 a.m.
+2

Bạn có thể dùng hàm setInterval để nó thực thi 1 đoạn lệnh sau 1 khoảng thời gian nhé.

$(document).ready(function () {
	var x = Math.floor((Math.random() * 10) + 1);
 $('div').html(x);
 setInterval(function(){
  	x = Math.floor((Math.random() * 10) + 1);
  $('div').html(x);
	},1000);
});
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.