Asked May 11th, 2021 5:45 a.m. 53 0 0
 • 53 0 0
+1

Configure one-to-many và many-to-many trong EF Core

Share
 • 53 0 0

Chào mọi người, Mình có bài toán cần phải thiết kế database có yêu cầu như sau: One-to-many: một User có thể tạo nhiều Post Many-to-many: một Post có thể có nhiều người được tag vào và một người có thể được tag trong nhiều post.

public class User
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Username { get; set; }
    public List<Post> CreatedPosts{ get; set; }
    public List<PostTag> PostTags{ get; set; }
  }

public class Post
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public User CreatedMember { get; set; }
    public List<PostTag> ReminderMemberTags { get; set; }
  }

public class PostTag
  {
    public int ReminderId { get; set; }
    public Post Reminder { get; set; }
    public int MemberId { get; set; }
    public User Member { get; set; }
  }

Mình đã có thể cofigure riêng One-to-many và Many-to-many rồi nhưng thử kết hợp cả 2 lại như sau thì không update được database.

public class ApplicationDbContext : DbContext
  {
    public DbSet<User> Members { get; set; }

    public DbSet<Post> Reminders { get; set; }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
      optionsBuilder.UseSqlServer(@"Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=DbRelationshipDB;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true");
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      //Configure One-to-many
      modelBuilder.Entity<User>()
        .HasMany(m => m.CreatedReminders)
        .WithOne(r => r.CreatedMember)
        .IsRequired();

      //Configure many-to-many 
      modelBuilder.Entity<PostTag>()
        .HasKey(t => new { t.ReminderId, t.MemberId });

      modelBuilder.Entity<PostTag>()
        .HasOne(rmt => rmt.Reminder)
        .WithMany(a => a.ReminderMemberTags)
        .HasForeignKey(am => am.ReminderId);

      modelBuilder.Entity<PostTag>()
        .HasOne(rmt => rmt.Member)
        .WithMany(x => x.ReminderMemberTags)
        .HasForeignKey(am => am.MemberId);
    }
  }

Bài toán của mình khác với bài toán post-tag khác như sau. Bài toán của mình :Một người có thể tạo nhiều post, và một post có thể tag nhiều người vào. Bài toán khác: Một người có thể tạo nhiều post, và một post có thể tag nhiều tag vào. Mong mọi người giúp đỡ configure hướng Code-first bằng Fluent API hoặc Data Annotation cũng được ạ.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.