Asked Oct 7th, 2022 3:15 a.m. 134 0 4
 • 134 0 4
0

Thêm dữ liệu vào validated()

Share
 • 134 0 4

em đang có cái request form như vậy!

if (request()->method() === 'POST') {
      return [
        'name' => 'required|min:3|unique:tbl_role',
        'activated' => ''
      ];
    }
    $id = request()->route()->roleModel->id;
    request()->mergeIfMissing(['activated' => 0]);
    return [
      'name' => 'required|min:3|unique:tbl_role,name,' . $id,
      'activated' => ''
    ];

và bên controller

public function update(RoleRequest $request, RoleModel $roleModel)
  {
    dd($request->validated());
    if ($roleModel->update($request->validated())) {
      return response()->json([
        'statusCode' => '200',
        'href' => route('role.index')
      ]);
    }
  }

Cho em hỏi làm thế nào để chèn thêm data vào validated() bên controller ạ! actived của em là input check có value bằng 1 khi được chọn Em cảm ơn

4 ANSWERS


Answered Oct 10th, 2022 8:37 a.m.
Accepted
0

đè lại hàm validated

function validated()
{
  $data = parent:validated();
  //your logic
}
Share
Answered Oct 7th, 2022 6:18 a.m.
0

Ý bạn là muốn chỉnh sửa dữ liệu gửi lên trược khi gọi hàm validated()?

Share
Avatar June @phuocbt698
Oct 7th, 2022 8:27 a.m.

Đúng rồi anh , validated nó chỉ chứa những field đã vượt qua rule ấy, giờ có cách nào để add thêm field ở bên function rule ko ạ, để bên controller em chỉ cần gọi đến validated để lấy toàn bộ ạ

0
| Reply
Share
Oct 11th, 2022 9:35 a.m.

@phuocbt698 nếu bạn muốn chỉnh sửa request trước khi bắt đầu chạy rule đó thì bạn có thể tham khảo cái này https://laravel.com/docs/9.x/validation#preparing-input-for-validation

+1
| Reply
Share
Answered Oct 7th, 2022 8:22 a.m.
0

Data khi validate xong nó là 1 mảng, bạn cứ nhét thêm key với value là được mà nhỉ. Mà đã có class RoleRequest rồi thì mình xài $request->all() cũng được bạn ạ.Ví dụ

$attributes = $request->all();
$attributes[key] = value;
Share
Avatar June @phuocbt698
Oct 7th, 2022 9:09 a.m.

như vậy em làm được! em đang thắc mắc em muốn add nó vào trong $request ở trong hàm rule anh ạ! em có làm thử như code trên của em thì dd thì vẫn có dữ liệu trước khi return ! nhưng bên controller thì em gọi ra thì lại ko có

0
| Reply
Share
Answered Oct 7th, 2022 12:01 p.m.
0

Bạn thử tham khảo đây stackoverflow xem đúng ý bạn không nhé:

$request->merge([
  'key' => 'value',
]);
Share
Avatar June @phuocbt698
Oct 7th, 2022 12:24 p.m.

dạ em cảm ơn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.