Asked Oct 26th, 2022 2:10 a.m. 65 0 1
  • 65 0 1
0

hỏi heroku

Share
  • 65 0 1

mọi người ơi sao lần này sau khi mình cài web django trong localhost xong ,mình push lên github bằng git scm rồi sau đó mình vô heroku connect github với heroku thì django bị lỗi application error dù mình làm file setting.pyProcfile, runtime, requirements.txt đúng, mà vẫn bị lỗi. TUY nhiên khi mình upload trực tiếp từ máy lên heroku thì không bị lỗi này, dù mình đã thử 2,3 lần vẫn vậy

1 ANSWERS


Answered Oct 27th, 2022 1:38 a.m.
Accepted
0

Có thể là có một số file config đang bị đưa vào .gitignore nên vốn không được push lên git, nên nếu heroku pull từ github về thì bị thiếu,

hoặc có các thư mục (cần thiết cho application chạy), nhưng nó bị trống nên không được push lên git, nên heroku pull về thì không có chăng 🤔

Bạn thử bật debug mode của django lên để nó hiển thị ra log lỗi chi tiết, hoặc tìm file log lỗi trên server để check xem cụ thể thì nó gặp lỗi ở phần nào xem sao 😃

Share
Oct 27th, 2022 2:10 a.m.

mình dùng heroku cli push code từ máy tính lên heroku bằng cmd cài django thì nó không còn bị lỗi đó,nhưng khi push lên github rồi connect heroku thì bị lỗi đó

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.