Asked May 4th, 7:30 PM 96 0 1
  • 96 0 1
+2

Chuyển trang nhưng không refresh lại trang trong sweetalert

Share
  • 96 0 1

làm thế nào chuyển trang nhưng không refresh lại page trong sweetalert (Reactjs) thế mọi người , mình đã dùng NavLink thay thế thẻ a nhưng sweetalert nó ko hiểu.

1 ANSWERS


Answered May 5th, 12:34 AM
Accepted
+1

Thay vì dùng NavLink thì bạn bắt sự kiện click hoặc onConfirm và chuyển trang bằng cách dùng:

history.push({ pathname: '/new-place' })
Share
Avatar tapcode @tapcode
May 5th, 7:06 AM

@@phamtuananh760 dx rùi cảm ơn bn nha.

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.