Asked Jan 29th, 2021 5:53 a.m. 593 0 2
  • 593 0 2
0

Đường dẫn trong Laravel 8

Share
  • 593 0 2

Xin chào mọi người ! Em muốn link file Css từ file style.css trong folder public vào file welcome.blade trong folder views thì câu lệnh của nó như thế nào vậy ạ? Mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn ạ .

2 ANSWERS


Answered Jan 30th, 2021 2:09 p.m.
Accepted
0

Nhìn như đường dẫn của bạn thì sẽ là:

asset('frontend/style.css')
Share
Answered Jan 29th, 2021 6:00 a.m.
0

bạn cho file style.css vào thư mục css rồi thử <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset('css/style.css') }}" >

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.