Asked Dec 1st, 2021 1:51 AM 24 0 0
  • 24 0 0
0

Cho mình hỏi về NgRx Slice

Share
  • 24 0 0

Mình có sử dụng NgRx Slice nhưng trong quá trình mình thực hiện action ở Component A và gọi Selectors để đọc dữ liệu của state được lưu từ store ở Component A thì mình vẫn đọc được. Nhưng khi mình gọi Selectors ở Component B để đọc dữ liệu từ store ra lúc thực hiện action ở Component A thì lại không đọc được. Cho mình hỏi vì sao mình không đọc được khi thực hiện action đó??

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.