Asked Jul 31st, 1:56 PM 32 0 1
  • 32 0 1
0

Làm cách nào có thể nhận được giá trị từng hàng của phần tử bằng jQuery?

Share
  • 32 0 1
$qry = $conn->query("SELECT * FROM posts");

while($row=$qry->fetch_assoc()) { ?>
	<div class="test" id="postid" data-id="<?php echo $row['id'] ?>">
<?php } ?>

<script>
	$(function() {
		$('.test').phanhoi({layid: postid });
	});	
</script>

Làm cách nào để lấy từng row data-id gán vào postid ? Mình đã thử
$('.test').phanhoi({layid: $('#postid').attr('data-id') });
nhưng chỉ nhận được 1 ID đầu tiên cho tất cả.
Xin cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Jul 31st, 4:12 PM
+1
$('.test') // => array

sẽ trả về một mảng các elements có class là test, vì vậy sau đoạn này chỉ cần for thôi :v

var elements = $('.test');
$.each(elements, function(index, value){
  var element= $(value)
  var postId = element.attr('data-id')
  $(value).phanhoi({layid: postId });
})
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.