Asked Jan 3rd, 2:05 p.m. 259 0 4
 • 259 0 4
-35

khó lắm=) giải đi

Share
 • 259 0 4
 • Dùng NNLT C++ để tạo bảng chọn như hình dưới đây.
  • Ứng với phím 1 cho phép nhập a, b, c (0 ≤ a, b, c ≤ 10^12) rồi thông báo có phải là chiều dài ba cạnh của tam giác hay không, nếu đúng thì in ra chu vi của tam giác ngược lại thì nhập lại 3 số a, b, c.
  • Với phím 2, cho phép nhập hai số a, b (0 ≤ a, b ≤ 10^18) in ra màn hình diện tích, chu vi của hình chữ nhật, mỗi số một dòng.
  • Với phím 3, cho phép nhập số r từ bàn phím (0 ≤ r ≤ 10^12) rồi in ra màn hình diện tích, chu vi hình tròn với r vừa nhập. image.png
Avatar MINH NGUYỄN @Minh99999
Jan 3rd, 2:45 p.m.

giải đi mà pl

-4
| Reply
Share
Avatar newbie @NanaCongchua
Jan 11th, 9:28 a.m.

Chưa nói đến vấn đề bạn hỏi gì nhưng cách bạn hỏi là không ổn đâu, còn trẻ mà lại đi nhờ người khác thì nên ăn nói đàng hoàng. Nên học lại cả đạo đức lẫn kiến thức nhé

+1
| Reply
Share

4 ANSWERS


Answered Jan 4th, 7:39 a.m.
+12

học lại cho chắc, ra trường khổ đồng nghiệp

Share
Answered Jan 5th, 2:23 a.m.
0

mấy cái bài tập nhập môn này tự giải đi bạn ơi, học cho mình chứ hông phải học cho ai cả

Share
Answered Jan 5th, 10:50 a.m.
0

Bài toán này khó, cần nắm vững 300 bài code thiếu niên tiền phong mới giải được.

Share
Answered Jan 3rd, 5:10 p.m.
-5

Đăng ký mình để đón đọc series C++ siêu đơn giản nhé

Cái bài gà què này có gì mà khó hả ông nội 😄. Nốt lần này thôi nhoé. Chúc thi tốt...

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int choice, run = 1;

 cout << "*-------------------------------*" << endl;
 cout << "*   MOI CHON CONG VIEC    *" << endl;
 cout << "*-------------------------------*" << endl;
 cout << "*1. Bai toan ve tam giac    *" << endl;
 cout << "*2. Bai toan ve hinh chu nhat  *" << endl;
 cout << "*3. Bai toan ve hinh tron    *" << endl;
 cout << "*0. Thoat            *" << endl;
 cout << "*-------------------------------*" << endl;
 cout << "Chon bai toan: ";
 cin >> choice;

 while (run == 1)
 {
  switch (choice)
  {
  case 1:
  {
   // Nhap a, b, c va kiem tra xem co phai la do dai 3 canh cua tam giac khong
   cout << "Nhap 3 so a, b, c: ";
   int a, b, c, cv = 0;
   cin >> a >> b >> c;

   while (cv == 0)
   {
    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a)
    {
     // Neu dung, in ra chu vi cua tam giac
     cv = a + b + c;
     cout << "Chu vi tam giac: " << (cv) << endl;
     choice = -1;
    }
    else
    {
     // Neu sai, nhap lai 3 so a, b, c
     cout << "Khong phai do dai 3 canh cua tam giac." << endl;
     cout << "Vui long nhap lai 3 so a, b, c: ";
     cin >> a >> b >> c;
    }
   }
   break;
  }
  case 2:
  {
   // Nhap a, b va in ra diem tich, chu vi cua hinh chu nhat
   cout << "Nhap 2 so a, b: ";
   int a, b;
   cin >> a >> b;
   cout << "Dien tich hinh chu nhat: " << (a * b) << endl;
   cout << "Chu vi hinh chu nhat: " << ((a + b) * 2) << endl;
   choice = -1;
   break;
  }
  case 3:
  {
   // Nhap r va in ra diem tich, chu vi cua hinh tron
   cout << "Nhap so r: ";
   int r;
   cin >> r;
   cout << "Dien tich hinh tron: " << (3.14 * r * r) << endl;
   cout << "Chu vi hinh tron: " << (2 * 3.14 * r) << endl;
   choice = -1;
   break;
  }
  case 0:
   run = 0;
   cout << "Thoat." << endl;
   break;
  default:
   cout << "Chon bai toan: ";
   cin >> choice;
   break;
  }
 }

 return 0;
}
Share
Jan 4th, 2:18 a.m.

NNLT là ngôn ngữ lập trình à 😃

Chúc thi tốt nhé =))

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.