Asked Mar 29th, 3:28 p.m. 156 0 1
 • 156 0 1
0

Xử lý mảng trong php

Share
 • 156 0 1

image.png Mình có 1 mảng $items như hình vẽ:

Bây giờ mk muốn format mảng trên thành [ 'key1' => [0, 15, 20], 'key2' => [2, 25, 10], 'key3' => [0, 112, 8], ] thì làm thế nào trong php ? Thanks all.

1 ANSWERS


Answered Mar 29th, 5:52 p.m.
Accepted
+2

Để format về dạng bạn muốn thì có nhiều cách, sau đây sẽ là cách mình thấy đơn giản nhất:

$items = [
  [
    'key1' => 'Quan',
    'key2' => 19,
    'key3' => 'Sun'
  ],
  [
    'key1' => 'Troy',
    'key2' => '123',
    'key3' => 'HN'
  ],
  [
    'key1' => 'nef',
    'key2' => '123',
  ],
];

$quan = array_merge_recursive(...$items);

dd($quan);

Cùng xem kết quả nào: image.png

Giải thích một chút thì func array_merge_recursive() dùng để merge một hay nhiều array vào với nhau mà không bị overwrite value nếu như các array có cùng key như func array_merge().

Còn ...$items nếu như bạn chưa biết nó là thì nó được gọi là Variadic functions hay Splat Operator dùng trong function nào mà không biết chính xác sẽ truyền bao nhiêu tham số vào. Chi tiết bạn có đọc thêm ở các link mình có đính kèm.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.