Asked Apr 13th, 5:25 p.m. 81 0 2
  • 81 0 2
+1

vấn đề về SQL Server license

Share
  • 81 0 2

Có dùng được SQL server dev cho production ko các bác ơi? Trong term thì mỉcrosoft says méo rồi, còn về mặt kỹ thuật em thấy hoàn toàn có thể. Nhưng vấn đề em thắc mắc là nếu sử dụng thì có hậu quả gì ko? Bác nào có trải nghiệm thực tế về vấn đề này rồi chia sẻ thì tốt quá ạ vì em search rất nhiều trên mạng rồi nhưng không thấy thông tin gì về chủ đề này. Em cảm ơn. Một trong những thứ em lo lắng là các vấn đề về pháp lý khi bị MS audit chẳng hạn.

2 ANSWERS


Answered Apr 15th, 3:49 a.m.
0

Dùng vô tư nhưng rủi ro cũng cao nha, không khuyến khích nha bác.

Share
Answered Apr 29th, 6:58 a.m.
0

Using SQL Server Developer Edition for production purposes may seem technically feasible, but it's important to consider potential consequences, especially in terms of licensing and compliance.

  1. Licensing Concerns: Microsoft's licensing terms explicitly state that SQL Server Developer Edition is intended for development and testing purposes only, not for production use. While it may work technically, using it in production violates Microsoft's licensing agreement.

  2. Legal Risks: If audited by Microsoft, using Developer Edition in production could result in legal consequences, including fines or penalties for non-compliance. Microsoft takes licensing violations seriously and may take legal action against organizations found to be in violation.

  3. Support Limitations: Developer Edition does not come with the same level of support and service level agreements (SLAs) as the production editions of SQL Server. This means you may encounter challenges in obtaining timely support and assistance from Microsoft for any issues that arise.

  4. Business Continuity: Relying on Developer Edition for production could pose risks to business continuity, as it may not be designed or optimized for high availability, scalability, or performance in a production environment.

  5. Alternative Solutions: Instead of using Developer Edition in production, consider purchasing the appropriate edition of SQL Server that aligns with your organization's needs and budget. This ensures compliance with licensing terms and provides access to full support and features designed for production environments.

In summary, while it may seem tempting to use SQL Server Developer Edition in production due to its technical capabilities, doing so poses legal risks, support limitations, and potential challenges to business continuity. It's advisable to adhere to Microsoft's licensing terms and invest in the appropriate edition of SQL Server for production use to avoid any adverse consequences.

Still have doubts, here a the top notch learning platforms you can explore to learn programming:-

  1. W3 School
  2. Iqra Technology
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.