Asked Jan 11th, 2020 4:19 a.m. 154 0 3
 • 154 0 3
-5

mình bị chrome block không biết tim chỗ nào

Share
 • 154 0 3

<?php
header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
$endpoint = "https://test-payment.momo.vn/gw_payment/transactionProcessor";
// Lưu ý: link notifyUrl không phải là dạng localhost
$extraData = "";
if (!empty($_POST)) {
  $partnerCode = $_POST["partnerCode"];
  $accessKey = $_POST["accessKey"];
  $serectkey = $_POST["secretKey"];
  $orderId = $_POST["orderId"]; // Mã đơn hàng
  $orderInfo = $_POST["orderInfo"];
  $amount = $_POST["amount"];
  $notifyurl = $_POST["notifyUrl"];
  $returnUrl = $_POST["returnUrl"];
  $extraData = $_POST["extraData"]; 
  $requestId = time() . "";
  $requestType = "captureMoMoWallet";
  $extraData = ($_POST["extraData"] ? $_POST["extraData"] : "");
  //before sign HMAC SHA256 signature
  $rawHash = "partnerCode=" . $partnerCode . "&accessKey=" . $accessKey . "&requestId=" . $requestId . "&amount=" . $amount . "&orderId=" . $orderId . "&orderInfo=" . $orderInfo . "&returnUrl=" . $returnUrl . "&notifyUrl=" . $notifyurl . "&extraData=" . $extraData;
  $signature = hash_hmac("sha256", $rawHash, $serectkey);
  $data = array('partnerCode' => $partnerCode,
    'accessKey' => $accessKey,
    'requestId' => $requestId,
    'amount' => $amount,
    'orderId' => $orderId,
    'orderInfo' => $orderInfo,
    'returnUrl' => $returnUrl,
    'notifyUrl' => $notifyurl,
    'extraData' => $extraData,
    'requestType' => $requestType,
    'signature' => $signature);
  $result = execPostRequest($endpoint, json_encode($data));
  $jsonResult = json_decode($result, true); // decode json

  //Just a example, please check more in there
  header('Location: ' . $jsonResult['payUrl']);
}
?>
<?php
function execPostRequest($url, $data)
{
  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
      'Content-Type: application/json',
      'Content-Length: ' . strlen($data))
  );
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
  //execute post
  $result = curl_exec($ch);
  //close connection
  curl_close($ch);
  return $result;
}
?>

3 ANSWERS


Answered Jan 13th, 2020 12:19 p.m.
+1

bị block cross-origin hả ? code chạy ở server thì chrome block gì đâu, bị server block rồi. server của thằng khác thì chịu, server mình thì set header("Access-Control-Allow-Origin: *"); Có thể thay * bằng domain server chạy code.

Share
Answered Jan 20th, 2020 2:17 p.m.
0

cài extension https://chrome.google.com/webstore/detail/allow-cors-access-control/lhobafahddgcelffkeicbaginigeejlf?hl=vi mở lên khi vào localhost, sẽ cho phép cors access 😄 không thì bạn chụp lỗi lên chứ chrome block gì thì mình chịu

Share
Answered Jan 13th, 2020 4:09 a.m.
-2

Đọc chả hiểu gì cả. Vui lòng update content.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.