Asked May 23rd, 2019 9:03 a.m. 163 0 1
 • 163 0 1
0

Xử lý sự kiện click trong Firebase

Share
 • 163 0 1

Xin chào, mình đang làm một cái module nhỏ tích hợp Firebase với nhiệm vụ như sau: để push message từ server về các subscriber là client browser, tuy nhiên đang gặp vấn đề sau:

Dữ liệu truyền dạng sử dụng Notification message

Đối với trường hợp App ở background thì không set requireInteraction được

Trường hợp App ở Foreground thì lại không set click url được.

Rất mong được sự hỗ trợ từ các bạn!

Dưới đây là 2 trường hợp xử lý ở client

//dữ liệu:
{
 "notification": {
  "title": "Title test",
  "body": "This is body content",
  "icon": "favicon.png",
  "click_action": "https://abc.com"
 },
 "to": "<client_browser_token_id>" 
}

//background
messaging.setBackgroundMessageHandler(function(payload) {
 const notificationTitle = payload.notification.title;
 const notificationOptions = {
  body: payload.notification.body,
  icon: payload.notification.icon,
  click_action: payload.notification.click_action,
  requireInteraction: true
 };

 return self.registration.showNotification(notificationTitle,
   notificationOptions);
});

//foreground
self.addEventListener('push', function(event) {
 var data = event.data.json();
 var title = data.notification.title; 
 var body= data.notification.body;
 var icon = data.notification.icon;
 var click = data.notification.click_action;
  self.registration.showNotification(title, {
   body: body,
   icon: icon,
   click_action : click,
   requireInteraction: true
 });
}); 

1 ANSWERS


Answered May 29th, 2019 2:30 a.m.
Accepted
0

Mình đã xử lý được theo cách sau:

self.addEventListener('push', function(event) {
 var data = event.data.json();

 event.waitUntil(
  self.registration.showNotification(data.notification.title, {
   body: data.notification.body,
   icon: data.notification.icon,
   requireInteraction: true,
   data: {
    url: data.notification.click_action
   }
  })
 );
}); 

self.addEventListener('notificationclick', function(event) {
  event.notification.close();
  var url = event.notification.data.url;
  console.log(url, event.notification.data);
  event.waitUntil(
    clients.matchAll({
        type: 'window'
      })
      .then(function(windowClients) {
        for (var i = 0; i < windowClients.length; i++) {
          var client = windowClients[i];
          if (client.url === url && 'focus' in client) {
            return client.focus();
          }
        }
        if (clients.openWindow) {
          return clients.openWindow(url);
        }
      })
  );
});

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.