Asked Aug 16th, 2021 3:09 a.m. 39 0 0
  • 39 0 0
0

Containerization vs. Virtualization

Share
  • 39 0 0

Container VS vitualization

Có thể thay thế toàn bộ hạ tầng doanh nghiệp từ vitualization sang containerzion không??? Mình thì say: NOOOOO

Các bạn nghĩ sao về việc này, cùng nhau thảo luận nhé

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.