Asked Jul 30th, 2018 3:57 AM 101 0 1
 • 101 0 1
+2

Lỗi khi chạy Docker up trên môi trường MacOS

Share
 • 101 0 1

E mới chuyển sang dùng docker, Em đang gặp một lỗi khi chạy docker up. Mọi người giúp e với... Cụ thể lỗi là khi nó chạy đến dòng này trong Dockerfile

RUN \
 set -xe; \
 apk add --no-cache git openssl openssh; \
 wget https://github.com/just-containers/s6-overlay/releases/download/v1.21.4.0/s6-overlay-amd64.tar.gz -O - | gunzip -c | tar -xf - -C /; \
 set +e; \
 [[ "$(grep $DOCKER_UID /etc/passwd)" ]] && deluser "$(grep $DOCKER_UID /etc/passwd | cut -d':' -f1)"; \
 adduser -S -u $DOCKER_UID mobibot; \
 set -e; \
 chown $DOCKER_UID -R /opt/mobibot

Thì nó bắn ra lỗi này ạ:

+ wget https://github.com/just-containers/s6-overlay/releases/download/v1.21.4.0/s6-overlay-amd64.tar.gz -O -
+ tar -xf - -C /
+ gunzip -c
Connecting to github.com (192.30.255.112:443)
ssl_client: github.com: TLS connect failed
wget: error getting response: Connection reset by peer
gunzip: invalid magic
tar: short read

Thank cả nhà.

1 ANSWERS


Answered Jul 30th, 2018 4:09 AM
Accepted
+1

Em thử cài thêm package ca-certificates xem sao, trong Alpine không có sẵn thì phải.

RUN apk update \ 
 && apk add ca-certificates \ 
 && update-ca-certificates

hoặc chuyển sang dùng image Ubuntu ý 😂

Share
morikun @thanhnguyen
Jul 30th, 2018 5:09 AM

@thangtd90 Dạ, ý anh có phải là add thêm đoạn đó vào trong Dockerfile ko ạ. Hồi sáng em cũng search, rồi thêm vào chạy thử mà vẫn ko đc.(huhu)

0
| Reply
Share
Tran Duc Thang @thangtd90
Jul 30th, 2018 5:39 AM

@thanhnguyen uh đúng rồi em, đưa vào chạy trước câu lệnh wget ý 😄

Nếu vẫn không được thì em thử chuyển sang dùng image Debian hay Ubuntu xem sao 🤔

0
| Reply
Share