Asked Sep 27th, 2019 7:49 a.m. 316 0 4
 • 316 0 4
0

Lấy thông tin địa lý khi có kinh độ , vĩ độ latitude ,longitude

Share
 • 316 0 4

Hello các bro, em có một câu hỏi là muốn lấy ra thông tin về vị trí địa lý khi có kinh độ và vĩ độ ~.~ mong các bro giúp đỡ

4 ANSWERS


Answered Sep 27th, 2019 7:55 a.m.
+1

bạn sử dụng google map API nhé: Hồi trước mình code cái này thì là 1 điểm trên google map API đã có thông tin info đó rồi. Đây là hàm mình viết

function showInfo(marker) {
			google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(event) {
				var geocoder = new google.maps.Geocoder;
				var infowindow = new google.maps.InfoWindow;
				geocoder.geocode({
					'location': event.latLng
				}, function(results, status) {
					if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
						map.setCenter(results[0].geometry.location);
						if (results && results.length > 0) {
							marker.formatted_address = results[0].formatted_address;
							//updateMarkerAddress(results[0].formatted_address);
						} else {
							marker.formatted_address = 'Cannot determine address at this location.';
							//updateMarkerAddress('Cannot determine address at this location.');
						}
						infowindow.setContent(marker.formatted_address + "<br>coordinates: " + marker.getPosition().toUrlValue(6));

					} else {
						alert('Geocode was not successful for the following reason: ' + status);
					}

				});
				//infowindow.setContent("double click to delete this waypoint");
				infowindow.open(map, this);
				//updateMarkerPosition(event.latLng);
				google.maps.event.addListener(marker, "dragstart", function() {
					infowindow.close();
				});
			});
		}
Share
Avatar Nguyễn Tuấn Vũ @NguyenTuanVu2105
Sep 27th, 2019 8:41 a.m.
Answered Sep 27th, 2019 7:51 a.m.
0
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript">

var geocoder = new google.maps.Geocoder();
var address = "new york";

geocoder.geocode( { 'address': address}, function(results, status) {

if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
  var latitude = results[0].geometry.location.lat();
  var longitude = results[0].geometry.location.lng();
  alert(latitude);
  alert(longitude);
  } 
}); 
</script>

Trích: stackoverflow

Share
Avatar Tran Dai Son @tran.dai.son
Sep 30th, 2019 9:40 a.m.

References: https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/API/Geolocation_API

if ("geolocation" in navigator) {
 / * định vị địa lý có sẵn * /
 navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
  console.log('latitude', location.coords.latitude, 'longitude', location.coords.longitude);
 });
} else {
 / * định vị địa lý KHÔNG có sẵn * /
 alert('Geolocation unsupported!');
}


// ES6 syntax
if ("geolocation" in navigator) {
 navigator.geolocation
  .getCurrentPosition(({ coords: { latitude, longitude } }) => console.log('latitude', latitude, 'longitude', longitude));
} else {
 / * định vị địa lý KHÔNG có sẵn * /
 alert('Geolocation unsupported!');
}
0
| Reply
Share
Avatar Xuân Dương @xuanduong1998
Nov 6th, 2019 8:33 a.m.

em cảm ơn

0
| Reply
Share
Answered Sep 27th, 2019 8:43 a.m.
0
<script type="text/javascript">
var map;
function initMap() {
var mapCenter = new google.maps.LatLng(47.6145, -122.3418); //Google map Coordinates
map = new google.maps.Map($("#map")[0], {
  	center: mapCenter,
  	zoom: 8
   });
}

$("#find_btn").click(function (){
  if ("geolocation" in navigator){
  		navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
  				infoWindow = new google.maps.InfoWindow({map: map});
  				var pos = {lat: position.coords.latitude, lng: position.coords.longitude};
  				infoWindow.setPosition(pos);
  				infoWindow.setContent("Found your location <br />Lat : "+position.coords.latitude+" </br>Lang :"+ position.coords.longitude);
  				map.panTo(pos);
  			});
  	}else{
  		console.log("Browser doesn't support geolocation!");
  }
});
</script>
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap" async defer></script>

Nguồn: https://www.sanwebe.com/2016/04/get-current-location-of-user-using-jquery

Share
Answered Nov 5th, 2019 5:29 a.m.
0

Mình có viết 1 bài, bạn có thể xem tại đây nhé https://viblo.asia/p/location-trong-android-vyDZOp8klwj

Share
Avatar Xuân Dương @xuanduong1998
Nov 6th, 2019 8:33 a.m.

dạ em cảm ơn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.