Asked Mar 24th, 2021 9:48 a.m. 81 0 1
  • 81 0 1
+1

Đăng nhập nodejs

Share
  • 81 0 1

Mọi người cho mình hỏi Mình có một ứng dụng nodejs

1 http://localhost:300/login proxy_pass http://login.com/;

2 http://localhost:300/web1 proxy_pass http://web1.com/;

3 http://localhost:300/web2 proxy_pass http://web2.com/;

Làm thế nào để khi đăng nhập ở web số 1 thì các web số 2 , 3 đều nhận được và khi thoát thì web số 2 , 3 cũng thoát theo.

1 ANSWERS


Answered Mar 24th, 2021 9:52 a.m.
+1

Bạn tìm hiểu về Single sign on thử đi https://auth0.com/docs/sso

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.