Asked thg 3 24, 9:36 SA 69 0 1
 • 69 0 1
+1

Làm sao để cài đặt unoconv

Share
 • 69 0 1

Em muốn cài đặt unoconv trên docker cotainer để source code chạy thư viện filepreview-es6, nhưng cứ báo lỗi chỗ unoconv

Dockerfile của em như thế này:

FROM node:14-alpine3.12

Create app directory

RUN mkdir -p /usr/src/app && apk add --no-cache ffmpeg && apk add --no-cache unoconv && apk add --no-cache imagemagick && apk add --no-cache curl WORKDIR /usr/src/app

Install app dependencies

COPY package*.json ./ RUN yarn && yarn global add nodemon

Bundle app source

COPY src src

EXPOSE 8080 ENTRYPOINT ["yarn"]

Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
thg 3 24, 9:42 SA

Khi sử dụng unoconv thì báo lỗi như thế nào vậy bạn ?

0
| Reply
Share
Avatar Nguyễn Ngọc Thiên @ThienNguyen123
thg 3 24, 10:24 SA

@dao.thai.son apk add unoconv ERROR: unable to select packages

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered thg 3 24, 9:44 SA
0

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt unoconv này trên image base alpine

FROM node:14-alpine3.12

ENV UNO_URL https://raw.githubusercontent.com/dagwieers/unoconv/master/unoconv

RUN apk --no-cache add python3 \
      bash \
      curl \
      util-linux \
      libreoffice-common \
      libreoffice-writer \
      ttf-droid-nonlatin \
      ttf-droid \
      ttf-dejavu \
      ttf-freefont \
      ttf-liberation \
    && curl -Ls $UNO_URL -o /usr/local/bin/unoconv \
    && chmod +x /usr/local/bin/unoconv \
    && ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
Share
Avatar Nguyễn Ngọc Thiên @ThienNguyen123
thg 3 24, 10:23 SA

Em cũng thử cách này rồi, cũng không cài đặt được

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
thg 3 28, 3:23 SA

@ThienNguyen123 khi build image thì nó báo lỗi ở step nào và lỗi như nào vậy bạn ?

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
thg 3 28, 3:32 SA

Mình vẫn build được image từ Dockerfile và trong container mình vẫn sử dụng được unoconv mà nhỉ 🤔 Image mình push lên Docker Hub ở đây daothaison/unoconv

image.png

0
| Reply
Share
Avatar Nguyễn Ngọc Thiên @ThienNguyen123
thg 3 30, 3:21 SA

@dao.thai.son Dạ được rồi ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.