Asked May 5th, 2020 7:01 p.m. 221 0 1
 • 221 0 1
0

Cách convert data trong Springboot

Share
 • 221 0 1

Chào mọi người. Trong khi làm project trong Spring boot em đang gặp lỗi dữ liệu con liên tục trong dữ liệu chính khi lấy dữ liệu từ database bằng JPA. Cụ thể như sau:
Em đang có 2 class là order chỉ 1 đơn đặt hàng và Item chỉ các đơn đặt hàng đó thuộc loại mặt hàng nào.
Quan hệ hiện tại là 1 Order chỉ có 1 Item và 1 Item thì có nhiều Order.

public class Order extends BaseModel {
  private Long id;
  private String name;
  private BigDecimal price;
  private Item item;
}
public class Item extends BaseModel {
  private Long id;
  private String name;
  private List<Order> order;
}

Khi lấy dữ liệu về một Item trong database thì kết quả trả về như sau ạ:

{
      "id": 1,   //Item gốc
      "name": "Sữa rửa mặt",
      "orders": [  //Order trong Item
        {
          "id": 4,
          "price": 222222.00,
          "user": null,
          "Item": [    //Item trong Order
            {
              "id": 1,
              "name": "Sữa rửa mặt",
              "orders": [  //Order trong Item
                {
                  "id": 4,
                  "price": 222222.00,
                  "user": null,
                  "Item": [  //Item trong Order
                        {
                          "id": 1,
                          "name": "Sữa rửa mặt",
                          "orders": [
                            {
                              "id": 4,
                              "price": 222222.00,
                              "user": null,
                              "Item": [

                              ]
                            },
                    ]....
            },...
         
}

Tức là nó đang lặp lại dữ liệu trong dữ liệu.
Ai có cách giải nào hợp lí không ạ?
Em nghĩ là cần có cách nào để convert dữ liệu trả về như dữ liệu của table trong database.

1 ANSWERS


Answered May 6th, 2020 1:22 a.m.
0

Nếu bạn sử dụng hibernate có thể xài 2 annotation thử @JsonSerialize @JsonIgnore

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.