Asked thg 3 25, 2020 7:04 SA 161 0 3
  • 161 0 3
+1

Cài đặt larave 7

Share
  • 161 0 3

Mình cài đặt Laravel 7. và thêm phần login, resgiter

composer require laravel/ui

php artisan ui:auth

khi vào trang login hoặc resgister thì báo lỗi ( không nhận js và css do file ko tồn tại)

Cái này nếu như mình coppy file app.css hoặc app.js vào đúng thư mục public kia thì vấn đề sẽ được giải quyết nhưng mình không nghĩ nó phải thủ công như vậy. Câu hỏi của mình là mình đã làm gì chưa đúng ? hay sao? và cách khắc phục là gì? Thank!.

3 ANSWERS


Answered thg 3 25, 2020 7:05 SA
Accepted
+1

bạn phải cài đặt npm và chạy npm run watch hoặc npm run dev nhé

Share
Avatar TinhTN @tinhtn89
thg 3 26, 2020 1:57 SA
0
| Reply
Share
Avatar Dương Mạnh Hoàng @duong.manh.hoang
thg 3 26, 2020 2:57 SA

@tinhtn89 bạn đã cài đặt npm chưa? bạn thử gõ npm -v xem đang là version bao nhiêu, nếu chưa có thì là do bạn chưa cài

0
| Reply
Share
Avatar TinhTN @tinhtn89
thg 3 26, 2020 10:32 SA

Chỉ cần Laravel và Auth mà phải cài nhiều này ư ?


 composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog-new

	composer require laravel/ui

	composer require npm 
	
	php artisan ui:auth
	
	npm run watch
0
| Reply
Share
Answered thg 3 25, 2020 7:06 SA
+1

bác đã chạy npm run dev chưa ? sau khi cài laravel/ui thì bác chạy thêm 2 lệnh này nữa

php artisan ui bootstrap
php artisan ui vue
Share
Avatar TinhTN @tinhtn89
thg 3 25, 2020 7:40 SA

2.JPG

Nó báo lỗi này luôn 😦

0
| Reply
Share
Answered thg 3 25, 2020 7:07 SA
0

Mình nghĩ lí do là đường dẫn mà bạn khai báo chưa chính xác thôi? Bạn thử check lại xem

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.