Asked May 8th, 2020 8:05 AM 289 0 2
 • 289 0 2
0

Sử dụng toast trong laravel

Share
 • 289 0 2

Xin chào mọi người,em đang sử dụng thư viên toast để hiển thị thông báo,nhưng đang gặp vấn đề mỗi lần back là lại hiện,mọi người cho em xin hướng giải quyết ạ ,tks all

2 ANSWERS


Answered May 8th, 2020 8:15 AM
Accepted
+1
toastr.clear();

Sau mỗi lần thực thi toast.success hoặc toast.info bạn ơi

Share
May 8th, 2020 8:17 AM

bạn có thể nói chi tiết hơn k ạ 😃)

0
| Reply
Share
Quiet @simple1805
May 8th, 2020 8:20 AM

@khanh1234 Show code đoạn toast của bạn lên đi ạ

0
| Reply
Share
May 8th, 2020 8:25 AM
\Toastr::success('Đăng ký tài khoản thành công', 'Thông báo', ["positionClass" => "toast-top-center"]);

đây là hiển thị thông báo khi mk submit form,hiện message xong tắt, mình thử nhất quay lại và tiến lên ,mũi tên ở trên cùng trình duyệt thì nó hiện thông báo

0
| Reply
Share
Quiet @simple1805
May 8th, 2020 8:36 AM

@khanh1234 Sorry, mình tưởng bạn dùng package js, nhưng hình như không phải. Bạn đang dùng https://github.com/yoeunes/toastr à 😦

0
| Reply
Share
May 8th, 2020 8:38 AM

@huusu1996 vâng bạn,mình hiển thị thông báo thôi,nếu bt truyền thông báo bằng with thì mình back thì nó vẫn hiện ạ

0
| Reply
Share
Quiet @simple1805
May 8th, 2020 8:44 AM

@khanh1234 Vì khi bạn back trình duyệt, trình duyệt cố gắng hiển thị trang mà không tải lại. Có thể lấy từ cache. Ở controller đang có hàm toast kia bạn thử thêm 1 construct không caching lại xem sao.

  public function __construct() {
    header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate"); // HTTP 1.1.
    header("Pragma: no-cache"); // HTTP 1.0.
    header("Expires: 0"); // Proxies.
    header('Access-Control-Allow-Origin: *');   
  }
0
| Reply
Share
May 8th, 2020 8:48 AM

@huusu1996 được rồi bạn ,bạn ơi có thể giải thích đoạn code trên được k ạ

0
| Reply
Share
Quiet @simple1805
May 8th, 2020 8:51 AM

@khanh1234 Accepted câu trả lời của mình nếu vấn đề được giải quyết nhé.

Để tìm hiểu về đoạn code kia mình khuyên bạn nên tìm hiểu về HTTP Caching.

 1. https://viblo.asia/p/http-caching-6BAMYknzvnjz
 2. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Caching
0
| Reply
Share
May 8th, 2020 8:54 AM

@huusu1996 cảm ơn bạn nhiều

0
| Reply
Share
Quiet @simple1805
May 8th, 2020 8:56 AM

Screenshot from 2020-05-08 15-55-29.png

Click vào nút xanh xanh hộ mình nhé 😄

0
| Reply
Share
Answered May 8th, 2020 8:09 AM
0

Mình Đoán là bạn đang dùng session để hiện toast. bạn thử dùng session flash xem https://laravel.com/docs/7.x/session#flash-data

Share
May 8th, 2020 8:14 AM

mình cx thử rồi ạ,dùng with cx thế ,message bị cache,vẫn chưa biết sử lý kiểu gì ạ

0
| Reply
Share