Asked Jan 13th, 2021 4:26 a.m. 300 0 1
 • 300 0 1
+1

Validate trong mongoose .

Share
 • 300 0 1

cho em hỏi xử dụng validate trong mongoose để chứng thực model đúng định dạng và giá trị trả về là gì ak . cách dùng như nào ak . Em đọc nhưng vẫn chưa nắm bắt rõ lắm . Em cảm ơn ak .

1 ANSWERS


Answered Jan 13th, 2021 4:36 a.m.
0

ý bạn là như này à?

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema;

const CategorySchema = new Schema({
  _id: Schema.Types.ObjectId,
  title: {
    type: String,
    required: true,
    min: 1,
    max: 255
  },
  order: {
    type: Number,
    required: true
  },
  created_by: {
    type: String,
    required: true,
  },
  tasks: [
    {
      type: Schema.Types.ObjectId,
      ref: 'Task'
    }
  ]
});

module.exports = mongoose.model('Category', CategorySchema);
Share
Avatar Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Jan 13th, 2021 6:00 a.m.

hay ý bạn là như này 😃:

const userSchema = new Schema({
 phone: {
  type: String,
  validate: {
   validator: (v) => { // "v" là giá trị nhận vào
    return /\d{3}-\d{3}-\d{4}/.test(v); // chạy Regex để validate giá trị của "v"
   },
   message: props => `${props.value} is not a valid phone number!` // message trả về trong trường hợp validate fail
  },
  required: [true, 'User phone number required']
 }
}, { timestamps: true })
+1
| Reply
Share
Avatar Lightcode @lightcode
Jan 14th, 2021 2:21 a.m.
Avatar Lightcode @lightcode
Jan 14th, 2021 2:26 a.m.

@maitrungduc1410 như này anh ơi .Screenshot (192).png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.