Asked Mar 18th, 2022 11:13 a.m. 140 0 0
  • 140 0 0
+2

Cách tạo server cho webrtc để phục vụ livestreaming

Share
  • 140 0 0

Mình đang muốn thực hiện ứng dụng livestream có tích hợp WebRTC nhưng hiện tại mình chưa biết bắt đầu từ đâu , sử dụng công nghệ gì để tạo live server . Ai có kinh nghiệm có thể cho mình thêm thông tin hoặc hướng đi . Mình đã có hiểu biết về Nginx-Rtmp-Module . Mình thấy có một số live server : Kurento , Janus nhưng không thể tìm được cái nào phù hợp hiện nay.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.